In de Cramer 23A, Heerlen06 - 810 276 62

Danique Poelstra: Before & After I Started CrossFit

Thank You Letter from our member Danique

Scroll down for English

“Hallo Danny, Thess en alle andere toppertjes van Crossfit Heerlen!🥰

Ik zou graag mijn ervaring met jullie willen delen. Jullie box heeft mij namelijk zo ontzettend veel geholpen in het leren houden van mij en mijn lichaam. Ik wens het echt iedereen toe om zo te kunnen houden van je eigen lichaam!

Ik heb een ontzettend lange tijd gestruggeld met mijzelf. Ik had een ongezond eetpatroon, deed niets aan lichamelijke beweging, deed ook amper moeite om er een beetje goed uit te zien. Dit omdat ik mijzelf niet mooi vond. Ik vond mezelf dik, ik was best wel depressief en uiteindelijk ging het zo ver dat ik het nut van het leven niet meer inzag. Ik was onzeker, bang wat mensen van mij dachten, bang dat mijn vriendje destijds de enige was die mij mooi vond… ik zat best wel diep in de put. De wil was er ergens wel om er iets aan te gaan doen. Maar het kwam er nooit van. Wat had het nou voor zin? Ik wilde toch niet meer. 

Eind 2019 heb ik toch de stap durven zetten om te beginnen met CrossFit. Mijn nicht (meer zus eigenlijk) Janneke was toen al een tijdje bezig met sporten bij Crossfit Heerlen en zij heeft mij uiteindelijk over de streep kunnen trekken om eindelijk aan mijzelf te gaan werken. 

Ik heb een proefles meegedaan met haar en ben toen snel daarna begonnen!

Destijds heb ik zeker over de 100 kilo gewogen. Op de foto denk ik dat ik ca. 105 kg woog. Het zou best goed kunnen dat het zelfs meer was. Ik weet dit niet helemaal zeker omdat ik mijzelf überhaupt nooit woog. Maar toen ik een aantal weken bezig was met CrossFit, en al best wat omtrek kwijt was, woog ik rond de 98 kilo. Met mijn 1.70 is dat gewoon niet gezond.

Ondertussen ben ik nu 2.5 jaar aan het sporten bij CrossFit Heerlen. Dit heeft mij niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal enorm vooruit geholpen!

Momenteel heb ik leren houden van mijn lichaam. Dit maakt dat ik ook een stuk zekerder in het leven sta. Ik heb zelfs de stap gezet om te gaan beginnen met modelleren voor mijn vriendinnetje Kyrie! Dit is altijd al een droom van me geweest. Echter durfde ik nooit de stap te zetten door mijn onzekerheid en de haat voor mijn eigen lichaam.  But look at me now 😉

Ik ben nog lang niet waar ik zijn wil. Maar met de hulp en betrokkenheid van de professionele coaches bij Crossfit Heerlen weet ik zeker dat dit helemaal goed gaat komen. Mijn doelen, die bereik ik hier wel! Ik ben zowel de coaches als de leden van deze box zo ontzettend dankbaar voor alle steun die zij mij hebben geboden. Dit is geen gewone box. Het is net 1 grote fitte familie. Alle leeftijden, maten en afkomsten zijn hier welkom. Niemand wordt er raar op aangekeken als iemand flink, dun, jong of oud is. Iedereen helpt elkaar en steunt elkaar. En dat vind ik zo ontzettend bijzonder.

Ik kan met zekerheid zeggen dat ik mijn plekje gevonden heb hier. En ik ben nog lang niet uitgekeken op CrossFit Heerlen!! Jullie zijn nog lang niet van mij af.

Nogmaals wil ik iedereen echt enorm bedanken voor alles. Jullie zijn stuk voor stuk toppers en lieve mensen met passie voor hetgeen wat jullie doen.❤

Alleen maar respect en liefde voor deze mensen.❤

Heel veel groetjes!

Danique”

 

TOELICHTING/REACTIE VAN HET TEAM:

Danique schreef ons onlangs deze dankbrief. We zijn natuurlijk hartstikke trots op haar en de review die ze ons schreef gaf ons letterlijk kippenvel, dus delen we deze dan ook graag met jullie. Datgene wat Danique heeft ervaren is waar CrossFit Heerlen voor staat en waarom wij doen wat we doen. Onze missie is onze leden helpen gelukkiger, sterker en gezonder te worden en daarbij focussen we ons op het uur van de dag dat ze bij ons komen sporten. Door dat uur ze efficiënt mogelijk te benutten, eenieder de best mogelijke coaching en fitness ervaring te bieden, en ze het “beste uur van de dag” te bezorgen behalen ze hun doelen. Danique is daar een goed voorbeeld van:

Lieve Danique, gelukkig zijn we nog lang niet van je af zoals je aangeeft in je brief. Bedankt voor je mooie woorden, dankbaarheid, positieve attitude en bovenal: bedankt voor je inzet! Keep up the good work. En blijf stralen!

Team CrossFit Heerlen

 

*****ENGLISH*****

 

Thank You Letter from our member Danique

 

“Hello Danny, Thess and all the other great human beings from Crossfit Heerlen!🥰

I would like to share my experience with you. Your box has helped me so much in learning to love me and my body. I really wish everyone to be able to love your own body like I do now!

I struggled with myself for a very long time. I had an unhealthy diet, didn’t do any physical exercise, didn’t even bother how I looked. This was because I didn’t love myself. I thought I was fat, I was quite depressed and eventually it got to the point that I no longer saw a purpose in my life. I was insecure, afraid of what people thought of me, afraid that my boyfriend at the time was the only one who thought I was beautiful… I was pretty depressed. The will was there to do something about it. But it never happened. What was the point? I didn’t want to anymore.

At the end of 2019 I dared to take the step to start with CrossFit. My niece (more like a sister actually) Janneke had been working out at Crossfit Heerlen for a while and she was finally able to convince me to start working on myself.

I took a trial lesson with her and then started soon after!

At the time, I must have weighed over 100 kilos. In the photo I think I weighed about 105 kg. It could be even more. I’m not entirely sure about this because I never weighed myself at all. But when I had been doing CrossFit for a few weeks, and had already lost quite a bit of girth, I weighed around 98 kilos. With my 1.70, that’s just not healthy.

In the meantime, I have been working out at CrossFit Heerlen for 2.5 years now. This has not only helped me physically, but also mentally!

I have now learned to love my body. This makes me a lot more confident in life. I even took the step to start modeling for my friend Kyrie! This has always been a dream of mine. However, I never dared to take the step because of my insecurity and the hatred for my own body. But look at me now 😉

I’m a long way from where I want to be. But with the help and involvement of the professional coaches at Crossfit Heerlen, I’m sure this will all work out. I will achieve my goals here! I am so very grateful to both the coaches and the members of this box for all the support they have given me. This is no ordinary box. It’s like one big fit family. All ages, sizes and origins are welcome here. No one is looked at strangely if someone is big, thin, young or old. Everyone helps and supports each other. And I think that’s so very special.

I can say with certainty that I have found my place here. And I am far from bored of CrossFit Heerlen!! You are far from rid of me.

Once again I would like to say a huge thank you to everyone for everything. You are all great people and lovely people with a passion for what you do. 

Only respect and love for these people. 

Many greetings!

X Danique”

REACTION OF THE TEAM:

Danique recently wrote us this letter of thanks. We are of course very proud of her and the review she wrote to us literally gave us goosebumps, so we are happy to share it with you. What Danique has experienced is what CrossFit Heerlen stands for and why we do what we do. Our mission is to help our members become happier, stronger and healthier, focusing on the time of day they come to work out with us. By using that hour as efficiently as possible, providing everyone with the best possible coaching and fitness experience, and providing them with the “best hour of the day”, they achieve their goals. Danique is a good example of this:

Dear Danique, luckily we are a long way from getting rid of you as you indicate in your letter. Thank you for your kinds words, thankfulness, and positive presence and attitude. You are also helping others now while you share your experience and above all: thank you for your efforts! Keep up the good work. And keep shining like a star!

Team CrossFit Heerlen