In de Cramer 23A, Heerlen06 - 810 276 62

Coach Stephanie: Fysiotherapeut & CrossFit Level 2 Trainer! (+ English)

Scroll down for English

We willen Coach Stephanie van harte feliciteren met haar Level 2 CrossFit-certificering naast haar bachelordiploma fysiotherapie! 🧠💪👏

Stephanie coacht al bijna 3 jaar onze atleten (sinds 2017), en met haar zijn ook onze leden vooruitgegaan. Ze is een deskundige, toegewijde coach die zich richt op de verbetering van al haar atleten. We zijn er trots op dat we coaches zoals Stephanie hebben die om hun atleten geven en constant op zoek zijn naar zelfverbetering, en Stephanie is daar een voorbeeld van. Gefeliciteerd Stephanie! Met grote trots noemen wij je “onze Steef” (lees: Coach)!

Niet één, maar … TWEE grote prestaties

Natuurlijk is het behalen van een diploma fysiotherapie al een hele prestatie. En met het hebben van een veeleisende baan als CrossFit-coach naast één van de zwaarste studies is het zelfs een nóg grotere prestatie. Maar vanwege Stephanie’s kennis en professionele ervaring als CrossFit-coach (en atleet), vastberadenheid en wil om mensen te helpen (en soms mensen te ‘fixen’), zijn we ervan overtuigd dat Stephanie een van de beste fysiotherapeuten is die je ooit zult ontmoeten – dus met deze shout out willen we ook haar tweede grote prestatie van het bijna afgelopen jaar benadrukken: slagen voor de Level 2 CrossFit trainer cursus en examen!

Misschien denk je: wat betekent dat eigenlijk? CrossFit Level 2? Nou, laat me je vertellen over Stephanie’s streven naar uitmuntendheid in coaching:

CrossFit’s Trainer erkenningen

CrossFit kent verschillende gradaties en erkenningen. Voordat iemand CrossFit lessen kan gaan coachen, moet hij of zij eerst zijn Level 1 certificaat behalen. Dit vereist CrossFit-ervaring, basiskennis en het bijwonen van een cursus waarin de CrossFit-methodologie wordt uitgesplitst en grondig wordt uitgelegd. Van wat de feitelijke definitie van CrossFit is, tot waarom we CrossFit doen en hoe we het “op de CrossFit manier” kunnen implementeren, zodat iedereen die door de deur loopt ervan kan genieten. Aan het einde van de cursus is er een examen die men ook moet halen.

Bij een beroep als CrossFit coach is er een onderhoudsvereiste. Een rekening vervalt 5 jaar nadat het is verkregen. Op dat moment kan iemand zijn CrossFit Level 1 (CF-L1) opnieuw afleggen of kan hij ervoor kiezen om een ​​CrossFit Level 2 (CF-L2) te verkrijgen. Deze certificering is heel anders. In plaats van in een klas te zitten en te leren over de CrossFit-methodologie, worden de deelnemers ter plekke gevraagd om hun collega’s daadwerkelijk te coachen. Terwijl ze coachen, kijkt en evalueert een lid van het CrossFit HQ Trainers Staff team. Deelnemers krijgen feedback op hun coaching. En voor alle duidelijkheid: het hoeft niet altijd positieve feedback te zijn. Om te leren, zullen we moeten worden verteld wat we verkeerd doen, maar het bevat ook ideeën en hulpmiddelen om het te verbeteren.

De CrossFit Level 2-cursus: extreme vaardigheid in coaching

Persoonlijk vind ik de Level 2-cursus het coolste waar een trainer zich voor kan aanmelden. Niet omdat het hen een hogere erkenning geeft, maar vanwege het eerdergenoemde feedbackproces. Laat me het je uitleggen vanuit het perspectief van Stephanie, iemand die we goed kennen en liefhebben. Ze houdt van haar werk en helpt graag alle leden van CrossFit Heerlen. Ze vindt haar werk zo leuk dat ze besloot een heel weekend de tijd te nemen, en elk gevoel van ego en mogelijk gevoel van twijfel of zelfbewustzijn opzij te zetten, om van zichzelf een betere coach te maken. Voor jou. Ze reed naar een box met veel andere trainers, ik vermoed dat ze de andere coaches nog niet eens kende. Ze zat, keek en wachtte op haar beurt om haar coachingsvaardigheden tentoon te stellen in het bijzijn van andere ambitieuze en kritische coaches. Toen het haar beurt was, terwijl ze coachte, ging een trainer van CrossFit HQ opzij staan ​​en maakte aantekeningen. Terwijl ze coachte, bekritiseerde iemand anders haar bij elke beweging. En toen ze klaar was, luisterde ze naar deze persoon die met haar sprak over hoe ze het deed. Ik durf te wedden dat ze wat dingen heeft opgeschreven, en ik durf nog meer te wedden dat ze ernaar uitkeek om een ​​deel van die feedback te gebruiken om jou straks beter te laten bewegen. Misschien heb je het zelfs al gemerkt tijdens haar coaching… De CrossFit Level 2 Course wordt ook afgesloten met een test… een zware test.

Ik denk dat de Level 2-cursus het grootste bewijs is van hoeveel een trainer geeft om de beste trainer te zijn die ze kunnen zijn. Stephanie kreeg haar resultaten terug en we zijn enorm trots dat ze is geslaagd. Maar vooral zijn we trots dat ze is gegaan. We zijn blij dat ze ervoor heeft gekozen om deze volgende stap in haar coachingscarriërre te zetten. Naast dat ze nu al een van de beste fysiotherapeuten is die ik in ieder geval ken. CrossFit Heerlen-leden, jullie hebt elke dag fantastische mensen voor je staan die je coachen. Gefeliciteerd Steef!

*English*

Coach Stephanie: Physiotherapist & CrossFit Level 2 Trainer!

We want to extend a warm congratulations to Coach Stephanie for her Level 2 CrossFit Certification next to her bachelor degree on physiotherapy! 🧠💪👏

Stephanie is coaching our athletes for already almost 3 years now, and with her also our members progressed. She is a knowledgeable, dedicated coach focused on the improvement of each and every one of her athletes. We pride ourselves on having coaches like Stephanie that care about their athletes and constantly seek self-improvement, and Stephanie exemplifies that. Congratulation Stephanie! We are proud to call you “our Steef” (read: Coach)!

Not one, but… TWO Big Accomplishments

Of course getting a degree on physiotherapy is already a big accomplishment. And having a job as a CrossFit coach besides one of the toughest studies it’s even a bigger accomplishment. But because of Stephanie’s knowledge and professional experience as a CrossFit coach (and athlete), determination and will to help people (and sometimes need to “fix” people) we are convinced that Stephanie is one of the best physiotherapists you’ll ever meet – so with this shout out we would like to emphasize also her second big accomplishment of the year: passing the Level 2 CrossFit trainer course and exam!

Maybe you’re thinking: what does that even mean? CrossFit Level 2? Well, let me tell you about Stephanie’s coaching pursuit of excellence:

CrossFit Credentials

CrossFit has levels of credentials. Before someone can begin coaching CrossFit classes they first have to obtain their Level 1 certificate. This requires CrossFit experience, basic knowledge, and attending a two day course where the CrossFit methodology is broken down and explained thoroughly. From what the actual definition of CrossFit is, to why do we do CrossFit, and how can we implement it accordingly so it can be enjoyed by anyone and everyone that walks through the door. There is a written test at the end of the course that one must also pass. 

Like any credential there is a requirement of upkeep. It expires 5 years after it is obtained. At that time someone can retake their Level 1 or they can choose to attend a Level 2 certificate course. This course is much different. Instead of sitting in a class learning about the CrossFit methodology, participants are put on the spot and asked to actually coach their peers. While they coach, a member of CrossFit HQ training staff is watching and evaluating. Participants will be given feedback on their coaching. And to be clear, it may not always be positive feedback. In order for us to learn, we will have to be told what we may be doing wrong, but it also comes with ideas and tools to help make it better.

The CrossFit Level 2 Course: Virtuosity of Coaching

I personally think the Level 2 course is the coolest thing a trainer can sign up for. Not because it gives them a higher credential but because of this feedback process. Let me put it to you with the perspective of Stephanie, someone we know and love. Well, she loves her job and all members of CrossFit Heerlen. She likes her job so much that she decided to take a whole weekend and put any ego, and possible feeling of doubt or self consciousness aside, to make herself a better coach for you. She drove to a gym with a lot of other trainers, I would guess all of which she did not know. She sat and waited her turn to put her coaching skills on display in front of these strangers. When it was her turn, while she coached, an HQ staff member stood off to the side and made notes. While she coached, someone else was critiquing her every move. And when she was done, she sat and listened to this person talk with her about how she did.  I would bet she wrote some stuff down, and I would place even bigger bet that she looks forward to using some of that feedback to help train you. Maybe you’ve already noticed it during her coaching…  The weekend is also capped off with a test… a hard test. 

I think the Level 2 course is the biggest testament to how much a trainer cares to be the best trainer they can be. Stephanie got her results back and we are so excited she passed. But mostly we are excited she went. We are excited that she chose to take this next step in her coaching journey. Next to being already one of the best physiotherapists we know. CrossFit Heerlen members, you have some awesome people coaching you every day. Congratulations Steef!!

1 Response